Regulamin konkursu "Straszne historie z Activejet"

Regulamin konkursu "Straszne historie z Activejet"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Straszne historie z Activejet" Activejet jest firma Atlanta Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 o numerze KRS 5213711549, NIP 362939410, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Activejet na platformie Facebook.pl, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/Activejet/

3. Sponsorem nagród jest firma ACTION S.A. w restrukturyzacji, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000214038, NIP 527-11-07-221, która przekaże nagrody zwycięzcom za pośrednictwem Organizatora. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

7. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na jego publikację na fanpage'u Activejet na Facebooku oraz dalsze jego używanie w innych materiałach związanych z marką Activejet.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 19.10.2018 r. od godziny 14:30 do 05.11.2018 r. do godziny 14:00.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu pod adresem: http://media.activejet.pl/34541-regulamin-konkursu-straszne-historie-z-activejet . Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że akceptuje regulamin.

10. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs ma na celu promowanie produktów marki Activejet.

2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik w dniach od 19.10.2018 r. od godziny 14:30 do 050.11.2018 r. do godziny 14:00 musi przesłać w prywatnej wiadomości do fanpage’a Activejet zdjęcie pokazujące jak spędził halloween oraz krótko opisać jak najbardziej lubi spędzać ten dzień. Nagrodzonych zostanie 10 wybranych przez organizatorów zdjęć.

3. W dniu 13.11.2018 r. spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wytypuje 10 zwycięzców.

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej poprzez fanpage Activejet w dniu 13.11.2018 o godzinie 14.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania przesłanych Zgłoszeń w celach promocyjnych w kanałach komunikacyjnych Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę.

6. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania odpowiedzi konkursowej, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

1. Nagrodami przyznawanymi w konkursie jest 10 hallowenowych swieczej marki Bolsius, każda o wartości 30 złotych.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.11.2018 r. o godzinie 14:00 poprzez prywatne wiadomości na fanpage Activejet pod linkiem https://www.facebook.com/Activejet/.

3. Zwycięzcy Konkursu w imieniu Sponsora zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora, w wiadomościach prywatnych.

4. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej, zostanie potrącony przy przekazaniu nagrody.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Sponsora.

V. DANE OSOBOWE

1.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2.  Uczestnik w sprawach związanych z jego danymi osobowymi może skontaktować się z Organizatorem:
1) listownie, na adres: Atlanta Poland, ul. Handlowa 7/1, 05-120 Legionowo
2) elektronicznie, na adres: biuro@commulab.pl
3.  Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić:
1) listownie, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) elektronicznie, na adres: iod@uodo.gov.pl.
4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi udziału w Konkursie (w tym: wydania Nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń). Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
1) imię lub imiona;
2) nazwisko;
3) adres zamieszkania;      
4) numer telefonu.
5.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO").
6. Za zgodą Uczestnika, jego dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub numeru telefonu.
7.  Dane osobowe Uczestnika Konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celu uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wycofania tej zgody Uczestnik nie bierze udziału w Konkursie, a jego dane zostaną usunięte.8.            Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Organizatora jego danych:
1)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Użytkownika które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;
2)  prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;
3)  prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
4)  prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
5)  prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Organizatora do innej organizacji;
6)  prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania przez Uczestnika jego danych osobowych;
7)  prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)  prawo do sprzeciwu.Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 3.
9. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestnika w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z Konkursem, w tym przewoźników, spedytorów lub firm kurierskich. Wśród nich nie znajdują się podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Działania będą wykonywane na zlecenie i w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, co jest weryfikowane przez Organizatora. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
10.  Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania wszystkich Nagród, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń aż do chwili przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
11.  Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Zgłoszenia w oparciu o subiektywne kryteria oceny, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji.

5. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.


VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub uczestników Konkursu.

2. Wysyłając zgłoszenie w wiadomości prywatnej poprzez fanpage Organizatora wskazany w pkt II ust. 2 Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.Udostępnij
Powiązane artykuły
Drewno lubi metal

Wraca moda na drewno. Jest w niej umiłowanie prostoty, jest pewna nostalgia za dzieciństwem, za bezpieczeństwem i sielanką. Drewniane fotele bujane, ściany w domku, do którego podczas wakacji zabierali nas rodzice, stół, przy którym mama lepiła na święta pierogi. Napawa
Kalendarz na 2019 na bazie własnych zdjęć

Sezon na kalendarze w pełni. Na księgarnianych półkach czekają na nas konie, krajobrazy, małe kotki i złote sentencje filozoficzne. Każdej jesieni to samo – zmienia się jedynie ostatnia cyfra w dacie. A może więc by tak stworzyć własny? Taki, na który będziemy patrzeć z
Wnętrze w czerni i bieli

Czerń i biel to barwy, które tworzą niepowtarzalny kontrast i dają pomieszczeniom szczególną symbolikę. Czerń Yin oznacza chłód, odpoczynek, zastygnięcie i spokój. Biel Yang to energia, witalność i życie. Urządzając wnętrze w tych barwach warto kierować się zasadą, że są
Domowa biblioteka - 5 produktów od Activejet, które doskonale sprawdzą się do oświetlenia kącika do czytania

Wielu z nas wydaje się niemożliwym do realizacji marzeniem. Trzeba mieć przecież mnóstwo miejsca na aranżację, najlepiej osobne pomieszczenie, w którym książki będą miały nadrzędne miejsce, zaś obok masywnego regału stanie wygodny fotel z wysokim oparciem. Czy rzeczywiśc
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.