REGULAMIN KONKURSU „WIECZÓR WALENTYNKOWY” ACTIVEJET

REGULAMIN KONKURSU „WIECZÓR WALENTYNKOWY” ACTIVEJET

Opublikowany

REGULAMIN KONKURSU „WIECZÓR WALENTYNKOWY” ACTIVEJETI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Poszukiwacze słów” Activejet jest firma Atlanta Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 o numerze KRS 5213711549, NIP 362939410, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Activejet na platformie Facebook.pl, dostępny pod adresem: https://web.facebook.com/Activejet/
3. Sponsorem nagród jest firma ACTION S.A. w restrukturyzacji, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000214038, NIP 527-11-07-221, która przekaże nagrody zwycięzcom za pośrednictwem Organizatora. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
7. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na jego publikację na fanpage'u Activejet na Facebooku oraz dalsze jego używanie w innych materiałach związanych z marką Activejet.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 14.02.2018 r. od godziny 17:00 do 19.02.2018 r. do godziny 16:00.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w zakładce konkursowej profilu https://web.facebook.com/Activejet/. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że akceptuje regulamin.
10. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs ma na celu promowanie produktów marki Activejet.
2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik w dniach od 14.02.2018 r. od godziny 17:00 do 19.02.2018 r. do godziny 16:00 musi przesłać w prywatnej wiadomości do fan page’a Activejet jedno zdjęcie ilustrujące jego wieczór walentynkowy. Nagrodzone zostaną dwa wybrane przez organizatorów zdjęcia.
3. W dniu 23.02.2018 r. spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wytypuje zwycięzcę nagrody głównej.
4. Zwycięskie Zgłoszenie zostanie opublikowane 23.02.2018 r. o godzinie 12:00 na fanpage’u marki Activejet Polska.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania przesłanych Zgłoszeń w celach promocyjnych w kanałach komunikacyjnych Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę.
6. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania odpowiedzi konkursowej, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.
III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD1. Nagrodami przyznawanymi w konkursie są dwa walentynkowe kubki.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.02.2018 r. o godzinie 12:00 poprzez post na fanpage Activejet pod linkiem https://web.facebook.com/Activejet/.
3. Zwycięzcy Konkursu w imieniu Sponsora zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora, w poście dedykowanym dla konkursu z ogłoszeniem wyników.
4. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej, zostanie potrącony przy przekazaniu nagrody.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
6. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Sponsora.
V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody w imieniu Sponsora oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Zgłoszenia w oparciu o subiektywne kryteria oceny co nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji.
5. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania e-maila w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub uczestników Konkursu.
2. Wysyłając zgłoszenie w wiadomości prywatnej poprzez fanpage Organizatora wskazany w pkt II ust. 2 Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Udostępnij

Powiązane artykuły
7 powodów, dla których warto postawić na światło rozproszone

temu

Światło rozproszone to rodzaj oświetlenia, w którym promienie nie są skupione w jednym punkcie, lecz miękko otulają całą przestrzeń. Ich przebieg jest więc czymś zakłócony, na przykład koniecznością przejścia przez mleczne szkło. Poznaj kilka zalet takiego rozwiązania i
Telewizor w całkiem nowym wydaniu

temu

Telewizor to niezbędny sprzęt RTV w niemalże każdym domu. Nie jest on jednak szczególnie atrakcyjny wizualnie. Na szczęście istnieje prosty sposób dla miłośników zmian aranżacji w swoim wnętrzu, dzięki któremu telewizor będzie się prezentował zupełnie inaczej.
Kinkiety dla wielbicieli czytania

temu

Kinkiet LED to idealne rozwiązanie dla miłośników czytania - pozwala bowiem uzyskać skupione, a przy tym przyjazne dla oka światło, dzięki któremu nawet długie godziny spędzone na lekturze książki będą bardzo komfortowe. Marka Activejet przygotowała modne, piękne kinkiety LED także dla bibliofilów.
Wnętrze w stylu minimalistycznym

temu

Minimalistyczne przestrzenie są proste i stronią od wszelkiej przesady. Mało w nich miejsca na dekoracje, prym wiodą zdecydowanie przedmioty o znaczeniu użytkowym. Minimalizm lubi jasne barwy i czyste linie, dzięki którym wnętrze wydaje się być bardzo schludne, a czasami nawet przesadnie sterylne. Oświetlenie wnętrza w stylu minimalistycznym ma olbrzymie znaczenie i trzeba to zrobić z wyczuciem.

Podświetlane zdjęcia i obrazy - jak podświetlić zdjęcie w antyramie taśmami LED i kinkietami?

Samo powieszenie na ścianie zdjęcia lub obrazu to czasami zbyt mało, aby je odpowiednio wyeksponować. Potrzebne jest także doświetlenie tych miejsc, najlepiej przy użyciu sprawdzonego oświetlenia zintegrowanego z diodami LED. Dlaczego właśnie takie rozwiązanie? Ponieważ jest proste, estetyczne, daje naturalny efekt, a przy tym jest energooszczędne.