REGULAMIN KONKURSU „MAJÓWKA Z ACTIVEJET"

REGULAMIN KONKURSU „MAJÓWKA Z ACTIVEJET"

Opublikowany

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „MAJÓWKA Z ACTIVEJET" jest firma Atlanta Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 o numerze KRS 5213711549, NIP 362939410, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Activejet na platformie Facebook.pl, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/Activejet/

3. Sponsorem nagród jest firma ACTION S.A. w restrukturyzacji, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000214038, NIP 527-11-07-221, która przekaże nagrody zwycięzcom za pośrednictwem Organizatora. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

7. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na jego publikację na fanpage'u Activejet na Facebooku oraz dalsze jego używanie w innych materiałach związanych z marką Activejet.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 27.04.2018 r. od godziny 13:00 do 07.05.2018 r. do godziny 23:59..

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu pod adresem WWW. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że akceptuje regulamin.

10. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs ma na celu promowanie produktów marki Activejet.

2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik w dniach od 27.04.2018 r. od godziny 13:00 do 07.05.2018 r. do godziny 23:59 musi przesłać w prywatnej wiadomości do fan page’a Activejet odpowiedź na pytanie, jakie miejsca w Polsce znajdują się na grafice konkursowej oraz kreatywnie uzasadnić, w które z tych miejsc chciałby się wybrać. Nagrodzone zostaną trzy wybrane przez organizatorów zdjęcia.

3. W dniu 17.05.2018 r. spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wytypuje zwycięzcę nagrody głównej.

4. Zwycięskie Zgłoszenie zostanie opublikowane 17.05.2018 r. o godzinie 12:00 na fanpage’u marki Activejet.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania przesłanych Zgłoszeń w celach promocyjnych w kanałach komunikacyjnych Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę.

6. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania odpowiedzi konkursowej, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

1. Nagrodami przyznawanymi w konkursie są 3 grille o wartości 39 PLN.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.05.2018 r. o godzinie 12:00 poprzez post na fanpage Activejet pod linkiem https://www.facebook.com/Activejet/.

3. Zwycięzcy Konkursu w imieniu Sponsora zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora, w poście dedykowanym dla konkursu z ogłoszeniem wyników.

4. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej, zostanie potrącony przy przekazaniu nagrody.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Sponsora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody w imieniu Sponsora oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Zgłoszenia w oparciu o subiektywne kryteria oceny, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji.

5. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.


VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub uczestników Konkursu.

2. Wysyłając zgłoszenie w wiadomości prywatnej poprzez fanpage Organizatora wskazany w pkt II ust. 2 Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Salon połączony z kuchnią i jadalnią – jak go właściwie oświetlić?

temu

Multifunkcyjny salon połączony z aneksem kuchennym to codzienność wielu osób. Projektanci mieszkań i domów często stawiają na takie rozwiązanie, aby oszczędzić miejsce i jednocześnie być w zgodzie z trendami. Przed właścicielami takich powierzchni stoi wiele wyzwań, z których najważniejsze dotyczy właściwego zaplanowania spójnej kolorystyki, umeblowania i oświetlenia.
Światło zimne

temu

Najprostsze rozróżnienie to podział na światło ciepłe, zimne i neutralne. Takie wskaźniki jednak nie mówią zbyt wiele. Dlatego przygotowaliśmy krótką ściągawkę, z której dowiesz się, jakie światło jest zimne i do jakiego rodzaju wnętrza warto jest wybrać właśnie ten rodzaj oświetlenia.
Światło neutralne

temu

Światło neutralne jest najbardziej uniwersalnym rodzajem oświetlenia. Jeżeli nie wiesz, na co się zdecydować, to właśnie światło o neutralnej barwie będzie najlepszym rozwiązaniem. Światło neutralne jest bardzo często stosowane w przypadku lamp LED. Tradycyjne żarówki miały barwę ciepłą, świetlówki kojarzą się z chłodnym, niebieskawym światłem, dlatego neutralne lampy LED są idealnym pomostem między nimi.
Światło ciepłe

temu

Dobierając światło do swojego domu zazwyczaj pod uwagę bierze się wygląd lampy, jej kolorystykę oraz materiał, z jakiego jest wykonana. Są to oczywiście ważne czynniki, ale jednak nie najważniejsze. Bardzo istotna jest temperatura barwowa oświetlenia. To ona w dużej mierze kreuje nastrój w domu. Światło ciepłe – do jakiego wnętrza pasuje i czym się charakteryzuje?
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.